İletişim Formu

English
 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Coşkunöz Eğitim Vakfı (“Vakıf”), ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insan gücüne destek olmak; bu kapsamda meslek edindirme ve uygulamalı meslek geliştirme amacıyla kurulmuştur. Vakıf bu amacını gerçekleştirmek için faaliyet göstermekte olup, çeşitli projeler kapsamında ülke eğitiminde bireylerin meslek edinmesine destek sağlamakta topluma yararlı bireylerin artmasında rol oynamaktadır.

Veri sorumlusu kimliği ile 66988 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“KVKK”) "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kanun uyarınca, Coşkunöz Eğitim Vakfı olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, siz bursiyer/bursiyer adayı ve kursiyer/kursiyer adaylarımızın kişisel verilerini aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Vakfımız, sizlere ait kimlik, iletişim bilgisi, özgeçmiş, lokasyon, adli sicil kaydı, sağlık verilerinizi, görsel ve işitsel kayıtları, aile ve sosyal yaşam bilgilerini, eğitim-öğretim bilgilerini, İş kazası, yaralanmalar, tanı ve tedavilere ait görüntü ve bilgileri, hukuki işlem, finansal, aile yakınlarınıza dair kimlik ve gelir bilgilerinizi fiziksel ve dijital ortamda aşağıdaki amaçlara dayalı olarak işlemektedir:

*5737 Sayılı Vakıflar Kanunu, Vakıflar Yönetmeliği, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu gibi Vakfımızın tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü/Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi idari merciler ile kurulan Sözleşme ilişkilerinin yürütülmesi ve bu merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

*Vakıf faaliyetlerinin, Vakıf Politika ve mevzuata uygun şekilde yürütümünün sağlanması,

*5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

*Meslek Edindirme Programlarına dair süreçlerin yönetimi ve yürütülmesi,

*Vakfımızın faaliyeti kapsamında olan eğitim,  burs, bağış sözleşmelerinin ifası kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

*Burs tahsisi değerlendirme süreçlerinin icrası,

*Veri kayıtların güncel ve doğru tutulmasının temini,

*Vakıf faaliyetleri kapsamında düzenlenecek organizasyon ve etkinliklerin yönetimi,

*Vakfın faaliyetleri ve meşru menfaatleri kapsamında Kanun’a uygunluk sınırları dahilinde iş takiplerinin yapılması,

*Vakfımızın dahil olduğu hukuki ve idari süreçlerin icrası,

*Ferdi kaza sigortalarının yapılması,

*Vakfımızın meşru menfaatleri kapsamında sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla sizlerin, Vakıf ve Vakıf çalışanlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla Vakıf binasında ve sahasında kamera görüntülerinin kaydedilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve Vakıf tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Milli Eğitim Bakanlığı’na, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na, SGK gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, ferdi kaza sigortaları amacıyla ilgili sigorta şirketlerine, hukuki uyuşmazlık ve ilgili mevzuat gereği adli makamlar ve kolluk birimlerine, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, bağışçılara, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla ve destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde ilgili şirketlere aktarılabilecektir.

Verileriniz, yurtdışına aktarılmamaktadır.

Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Vakıf faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Coşkunöz Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından online başvuru formu, e-posta, faks, elden, kartvizit, telefon, rapor, sistem entegrasyonu, back up ünitesi, USB disk ve farklı kanallar vasıtasıyla dijital ortamda ve fiziksel ortamda; yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde, Kanun’un 5. Maddesinde yer alan Kanun’un açıkça öngörmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Sözleşme’nin kurulması ve ifası için gerekli olması, verinin tarafınızdan alenileştirilmiş olması, temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla Vakfımızın meşru menfaatleri, veri işlenmesinin zorunlu olması, hakkın, tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması ve açık rıza gereken hallerde açık rızanızın alınması hukuki sebeplerine dayalı ve bu sebeplerle sınırlı olarak toplanmakta, gerektiğinde kağıt ve dijital ortamlarda, gerektiğinde yurt dışında bulut ortamında kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Bunun yanı sıra tüm bu kişisel verilerin işlenmesi firmamızın meşru menfaatlerinin yerine getirilmesi hukuki sebebini taşımaktadır. Firmamız, söz konusu kişisel veri işleme faaliyetleri için açık rıza alınması gerektiği durumlarda ise sizlerden açık rızanızı talep ederek kişisel veri işleme faaliyetini gerçekleştirecektir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince ve işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanmakta ve başka bir gerekçe, hukuki sebep, hukuki düzenlemelerden kaynaklı zorunlulukların olmaması halinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. Maddesine uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kanun madde 11’e dayalı olarak kullanabileceğiniz haklarınız aşağıdaki gibidir;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun madde 11; “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı düzenlemesi kapsamında yer alan taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e" göre hazırlanan aşağıdaki başvuru yöntemlerinden birini kullanarak iletebilirsiniz.

Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;

Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.

Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası eğer değil ise Uyruğu ile birlikte Pasaport numarası veya var ise Kimlik numarası.

Başvuru sahibinin, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.

Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.

Başvuru sahibinin, Talep konusu.

Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.

Başvuru Yöntemleri;

 

Başvuru sahibi, şahsen Coşkunöz Eğitim Vakfı.* adresine «Başvuru Formu» doldurarak kapalı zarf ve zarfın üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile danışma ofise elden tutanak ile teslimat yapabilir.

Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile Coşkunöz Eğitim Vakfı* adresine tebligat çekebilir fakat tebligat zarfı üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ibaresi eklenmelidir.

*Vakıf adresimiz; Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:1 Bursa

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili başvuru ve şikâyet süreci ile ilgili detay bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili başvuru formumuza ise buradan ulaşabilirsiniz.

Talebiniz niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.